Reglement van inwendige orde Koninklijk Berchem Sport

Iedere persoon begaan met het voetbal , wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame , gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

I. Het reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het Ludo Coeckstadion tijdens wedstrijden georganiseerd door Koninklijk Berchem Sport hierna de organisator genoemd . De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

2. Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang van het stadion moet in bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te vertoeven . Met een toegangsbewijs wordt een eenmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

3. Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de zittribune of staantribune aangeduid en de houder van dit toegangsbewijs dient de voorziene plaats in te nemen . Het is ten strengste verboden zich op te houden of zich te begeven naar een ander compartiment of gedeelte van het stadion, alsook een ander vak te nemen in de tribune dan deze vermeld op het toegangsbewijs , zonder voorafgaandelijke toestemming van een clubbestuurder De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of de speciale toelating , is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan , voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

4. De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

  • die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig opwekkend middel.
  • die een stadionverbod hebben gekregen,opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of- federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten.
  • die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

5, Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het stadion wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating , van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd in het gedrang kan brengen, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare